Bewindvoerders, mentoren en curatoren

Alle professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk naar een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.

Al onze trainingen zijn geaccrediteerd.

 

Ook in 2022 organiseren wij diverse trainingen voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren:

Korte Lontjes: Omgaan met Agressie

Datum: geannuleerd.

Als curator, bewindvoerder en mentor kom je regelmatig in aanraking met conflicten en oplopende emoties. Er zijn mensen die hun frustraties afreageren op jou als professional. Veel mentoren en bewindvoerders voelen zich overvallen door zoveel onredelijkheid, weten niet goed hoe te reageren en blijven achter met een rotgevoel. In sommige situaties werkt hun goedbedoelde reactie zelfs escalatie in de hand. Lees meer.

Aanmelden voor een training: Klik hier 

 

Van indicatie tot zorgplan

Datum: vol
Als mentor/curator kunt u invloed uitoefenen op de zorg die de cliënt ontvangt. Indicaties en zorgplannen zijn een onderdeel van deze zorg, maar wat betekenen deze indicaties en hoe leest u een zorgplan? Deze training richt zich op professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die
zich meer willen verdiepen in de onderdelen indicatiestelling en zorgplannen. Tevens worden de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving behandeld.
Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Training Mentorschap

Datum: Vrijdag 18 november 2022 (09:00 – 17:00 uur).

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de taken, de positie, de verantwoordelijk- en de bevoegdheden van de mentor. Naast de wet- en regelgeving komen ook onderwerpen als ethiek en communicatie aan de orde. Deze training kenmerkt zich door een goede balans van theorie en praktijkervaringen. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

De belevingswereld van mensen met borderline

Datum: vol

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een borderline, een persoonlijkheidsstoornis of impulsbeheersingsstoornis. Wat is borderline, persoonlijkheidsstoornissen of impulsstoornissen? Wat betekent het voor de cliënt om een dergelijke stoornis te hebben? Welke problemen kan men tegen komen in het dagelijkse leven? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Patiëntenrechten

Datum: geannuleerd
De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gaat in op de relatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Deze training behandeld deze wetgeving uitvoerig, met name de patiëntenrechten. Tevens behandelen we de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ.  Daarnaast wordt er gekeken welke specifieke wetgevingen er in Nederland zijn die de rechten van de hulpvragers beschermen?  Wat is de rol van de mentor/curator bij deze rechten? Hoe vul je als mentor/curator deze rol in? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Time Management 

Datum: vol.
Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig het gevoel overbelast te zijn en onvoldoende tijd te hebben om alles gedaan te krijgen. De paradox van het nieuwe millennium is dat de kwaliteit van leven is verbeterd maar dat tegelijkertijd het stressniveau is toegenomen omdat het ons ontbreekt aan de middelen om de toegenomen werklast aan te kunnen. De vele mogelijkheden en kansen brengen de druk van besluitvorming en keuzes met zich mee. Ook veel professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren gaan hieronder gebukt en weten niet wat ze eraan kunnen doen. In deze training leert u hoe u hiermee om kan gaan. Lees meer. 

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Motiverende Gespreksvoering

Datum: vol.
In de cursus ‘motiverende gespreksvoering’ leer je de achtergronden van deze methodiek kennen en leer je door oefening de beginselen van de methodiek toe te passen. Deze methodiek is ontwikkeld om mensen te begeleiden bij gedragsverandering en wordt al jaren toegepast in de verslavingszorg, GGZ en maatschappelijk werk. Lees meer. 

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Omgaan met ethische dilemma’s

Datum: vrijdag 9 september 2022 (13:00 – 17:00 uur). 
Ethiek gaat over het nadenken over wat goed en minder goed is om te doen. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol. Zowel mentoren, bewindvoerders als curatoren krijgen tijdens hun werk te maken met allerlei ethische kwesties, groot en klein. Maar hoe ga je als beroepskracht hier zuiver mee om? Wat is goed voor je cliënt? Welke rol speel je zelf als curator/bewindvoerder/mentor  Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking

Datum: geannuleerd
Tijdens deze training wordt er ingegaan op de belevingswereld van iemand met een licht verstandelijke beperking. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie?  En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Psychiatrische Aandoeningen in Vogelvlucht

Datum: vrijdag 21 oktober 2022 (09:00 – 17:00 uur). 
Naast een inleiding rondom de term ‘ernstig psychische aandoening’ worden de meest voorkomende psychische stoornissen besproken. Er wordt stil gestaan bij de aard van deze stoornissen, het herkennen van deze stoornissen en hoe men als curator/bewindvoerder/mentor met het “gedrag” van deze mensen om kan gaan. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Belevingswereld van mensen met een verslaving 

Datum: vrijdag 25 november 2022 (13:00 – 17:00 uur). 

Als bewindvoerder, mentor en/of curator kan je te maken krijgen met mensen met een vorm van verslaving en het gedrag wat kan voortkomen uit een verslaving. Waardoor ontstaat een verslaving? Wat voor gevolgen kan een verslaving hebben op het persoon en op de omgeving? Hoe ga je hiermee om? En wat betekent dit in de communicatie van de bewindvoerder, mentor en/of curator met de cliënt? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Belevingswereld van mensen met dementie

Datum: vrijdag 9 december 2022 (13:00-17:00 uur).
Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met dementie. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een dementie te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Wat zeiden de cursisten over de trainingen?

Voorwaarden Welkomen Trainingen: klik hier

_________________________________________________________________
Welkomen Trainingen is een samenwerking met Ernst Abbing Communicatie. Wij geven sinds 2006 trainingen aan diverse doelgroepen. Hierdoor hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd. Als gevolg van de vele veranderingen in de wetgeving en door bezuinigingen, is het vak van bewindvoerder, mentor en curator voortdurend in beweging. Met trainingen voor bewindvoerders, mentoren en curatoren dragen wij onze kennis en ervaring over, zodat de professional up-to-date blijft.