Voorwaarden

Voorwaarden Welkomen Trainingen

INLEIDING
Welkomen Trainingen is een samenwerking met Ernst Abbing Communicatie. Wij geven sinds 2006 trainingen aan curtoren/bewindvoerders/mentoren en hebben daarmee een schat aan ervaring opgebouwd. Als gevolg van de vele veranderingen in de wetgeving en door bezuinigingen, is het vak van curator, bewindvoerder en mentor voortdurend in beweging. Met trainingen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren dragen wij onze kennis en ervaring over, zodat de belangenbehartiger up-to-date blijft. Daarnaast bieden we trainingen voor medewerkers in de zorg- en welzijnssector.  

VOOR WIE ZIJN DEZE TRAININGEN BEDOELD?
Alle professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze verdiepingstrainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaring uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de trainingen is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden de zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.  

TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Welkomen Trainingen, betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot: het verzorgen van trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching of advisering in de ruimste zin des woords, hierna aangeduid als “programma” en tevens op de levering van producten en diensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Welkomen Trainingen sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Welkomen Trainingen wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.  

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen Welkomen Trainingen en opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door een van de volgende acties:

  • via betaling van het volledige bedrag of (indien termijnbetaling is afgesproken) van de eerste termijn
  • via een bevestiging per e-mail na een mondelinge aanmelding
  • via ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever en Welkomen Trainingen (ingeval van een incompany training, het leveren van producten, diensten of bedrijfsadvisering)

PRIJZEN
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief BTW.

Aantal deelnemers: Minimaal aantal deelnemers 8, maximaal aantal deelnemers 16. Ontbindende voorwaarde Welkomen Trainingen: minimaal 8 betalende deelnemers.

CONDITIES OPEN INSCHRIJVING TRAININGEN
Betaling geschiedt vooraf aan de training. Na ontvangst van het trainingsgeld is de deelname definitief. De betaling van de trainingsgelden leidt voor Welkomen Trainingen tot een inspanningsverplichting.

CONDITIES INCOMPANY TRAININGEN
Facturering vindt plaats in twee delen, te weten 30% bij opdracht en het restant (70% +/- nacalculatie uren en reiskosten) na de laatste trainingsmodule.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reiskosten à € 0,35 per kilometer binnen Nederland en eventuele reis- en verblijfskosten in het buitenland.

ANNULERING TRAINING
Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 40,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Vervanging van deelnemer is mogelijk, mits van te voren aangeven is.

ANNULERING DOOR WELKOMEN TRAININGEN
Welkomen Trainingen behoudt zich het recht voor om open inschrijving trainingen uiterlijk één week voor de geplande aanvang te annuleren bij onvoldoende deelname (zie ook prijzen). Reeds betaalde trainingskosten zullen dan worden gerestitueerd. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte van de docent, behoudt Welkomen Trainingen zich het recht voor de training tot op de startdatum, in overleg met de cursisten/opdrachtgever naar een andere datum te verschuiven.

PLAATS, TIJD, INHOUD Bij open inschrijving trainingen en online trainingen geldt dat de cursisten vóór aanvang dan wel uiterlijk tijdens de eerste bijeenkomst in het bezit gesteld worden van een rooster met data, tijden en locatie van de opleiding. Welkomen Trainingen behoudt zich het recht voor om deze indeling en de locatie te wijzigen. Welkomen Trainingen behoudt zich voorts het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de opleiding.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT
Welkomen Trainingen vermeldt in een schriftelijke opdrachtbevestiging zo nauwkeurig mogelijk wat de overeengekomen opdracht inhoudt. Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts tot stand komen na schriftelijke opdracht van opdrachtgever en schriftelijke aanvaarding daarvan door Welkomen Trainingen dan wel door een door partijen ondertekende wijziging. Aangegeven verwachtingen met betrekking tot resultaten zijn steeds indicatief.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Welkomen Trainingen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Welkomen Trainingen houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

PERSOONSREGISTRATIE
Door het aangaan van een training bij Welkomen Trainingen wordt aan Welkomen Trainingen toestemming verleend voor automatische bewerking van persoonsgegevens van de deelnemer gedurende de trainingsperiode. Deze persoonsgegevens zal Welkomen Trainingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Welkomen Trainingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Na de training zal aan de deelnemers gevraagd worden of zij op de hoogte gehouden willen worden van de overige activiteiten. Indien men dit niet wilt, zullen de gegevens vernietigt worden.

AANSPRAKELIJKHEID
Welkomen Trainingen zal de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Welkomen Trainingen als mede de trainers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Welkomen Trainingen. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is altijd uitgesloten. Voorwaarden van derden worden hiermee expliciet uitgesloten

GEHEIMHOUDING
Tijdens en na de training / consultancy wordt geheimhouding door Welkomen Trainingen gegarandeerd. Ook de deelnemers verbinden zich om elkaars gevoelige informatie onder geen enkele voorwaarde aan derden te verstrekken en zich strikt te zullen houden aan deze geheimhoudingsplicht.

ONUITVOORBAARHEID VAN DE OPDRACHT
Welkomen Trainingen heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbreking en weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen of het niet tijdig leveren van benodigde gegevens door de opdrachtgever, zijn in ieder geval omstandigheden die buiten de invloedsfeer liggen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit voldoet, dan wel het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vordering, is Welkomen Trainingen gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deel van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan opdrachtgever toekomende rechten. Ontbinding op grond van dit artikel, laat de betalings-verplichtingen tot op het moment van ontbinding onverkort in stand.