Trainingen en data

Alle professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk naar een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.

Al onze trainingen zijn geaccrediteerd.

 

In 2024 organiseren wij diverse trainingen voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren:

 

Motiverende Gespreksvoering

Datum: geannuleerd. 

In de cursus ‘motiverende gespreksvoering’ leer je de achtergronden van deze methodiek kennen en leer je door oefening de beginselen van de methodiek toe te passen. Deze methodiek is ontwikkeld om mensen te begeleiden bij gedragsverandering en wordt al jaren toegepast in de verslavingszorg, GGZ en maatschappelijk werk. Lees meer. 

Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Mentorschap

Data: Vrijdag 19 april 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Vrijdag 10 november 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de taken, de positie, de verantwoordelijk- en de bevoegdheden van de mentor. Naast de wet- en regelgeving komen ook onderwerpen als ethiek en communicatie aan de orde. Deze training kenmerkt zich door een goede balans van theorie en praktijkervaringen. Lees meer. Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Belevingswereld van mensen met een verslaving 

Datum: vrijdag 17 mei 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Als bewindvoerder, mentor en/of curator kan je te maken krijgen met mensen met een vorm van verslaving en het gedrag wat kan voortkomen uit een verslaving. Waardoor ontstaat een verslaving? Wat voor gevolgen kan een verslaving hebben op het persoon en op de omgeving? Hoe ga je hiermee om? En wat betekent dit in de communicatie van de bewindvoerder, mentor en/of curator met de cliënt? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Misbruik en Huiselijk Geweld

Datum: vrijdag 31 mei 2024 (13:00-17:00 uur).

Deze training gaat in op de betekenis van huiselijk geweld, welke signalen je bij zowel het slachtoffer als de dader kunt waarnemen en vervolgens wat je met deze signalen kunt doen. We gaan nader in op de meldcode en we bespreken wat jij als wettelijk vertegenwoordiger kunt betekenen in dergelijke situaties.  Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Time Management 

Datum: vrijdag 14 juni 2024 (13:00 – 17:00).

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig het gevoel overbelast te zijn en onvoldoende tijd te hebben om alles gedaan te krijgen. De paradox van het nieuwe millennium is dat de kwaliteit van leven is verbeterd maar dat tegelijkertijd het stressniveau is toegenomen omdat het ons ontbreekt aan de middelen om de toegenomen werklast aan te kunnen. De vele mogelijkheden en kansen brengen de druk van besluitvorming en keuzes met zich mee. Ook veel professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren gaan hieronder gebukt en weten niet wat ze eraan kunnen doen. In deze training leert u hoe u hiermee om kan gaan. Lees meer.  Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Verdieping: omgaan met ethische dilemma’s

Datum: vrijdag 28 juni 2024 (13:00 – 17:00 uur).

Deze training is een vervolg op de eerder gegeven training ethische dilemma’s. Het is een praktijkgerichte verdieping waar veel gelegenheid is om dilemma’s uit de praktijk onderling te bespreken. De training bestaat naast een korte theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen. De training is bedoeld voor professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren, die zich verder willen verdiepen in het omgaan met ethische dilemma’s in het dagelijks werk. Het theoretisch kader wordt ondersteund door diverse praktijkgerichte oefeningen, om de deelnemers inzage te geven en om ze bewust te laten worden van hun eigen rol in ethische dilemma’s. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Wet Zorg en Dwang nader bekeken

Datum: vrijdag 13 september 2024 (13:00 – 17:00 uur).

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, die onvrijwillige zorg krijgen. Als bewindvoerder, curator of mentor heb je te maken met diverse wetgevingen in de zorg. Wat betekent deze wetgeving voor de cliënt en de daarbij horende zorg? Welke rechten en plichten zijn er verankerd in deze wetgeving? En welke rol heb je als wettelijk vertegenwoordiger in de wetgeving?  Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Online: Van indicatie tot zorgplan

Datum: vrijdag 27 september 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Als mentor/curator kunt u invloed uitoefenen op de zorg die de cliënt ontvangt. Indicaties en zorgplannen zijn een onderdeel van deze zorg, maar wat betekenen deze indicaties en hoe leest u een zorgplan? Deze training richt zich op professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die zich meer willen verdiepen in de onderdelen indicatiestelling en zorgplannen. Tevens worden de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving behandeld. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Belevingswereld van mensen met autisme

Datum: vrijdag 4 oktober 2024 (13:00-17:00 uur).

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met autisme. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om autisme te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Licht Verstandelijke Beperking en verslaafd, wat nu?

Datum: vrijdag 11 oktober 2024 (09:00 – 17:00 uur). 

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een licht verstandelijke beperking en verslaving. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Hoe gaat men met hun verslaving om? En wat houdt dit weer in voor de wettelijke vertegenwoordiger? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier  

 

Online: Belevingswereld van mensen met psychiatrische ziekten

Datum: vrijdag 18 oktober 2024 (09:00-17:00 uur).

Als curator, bewindvoerder of mentor heb je een breed scala aan cliënten. Elke cliënt vraagt om maatwerk: Welke verwachtingen zijn er? Hoe wil iemand benaderd worden? Wat kan de cliënt nog zelf? Een deel van deze cliënten kampt met één of meerdere psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, eetstoornissen, schizofrenie, angststoornissen, stemmingsstoornissen en fobieën. Dat maakt het contact en het werken met deze mensen nog complexer. Tijdens deze training behandelen we  We bespreken wat het betekent, welk gedrag de cliënt kan vertonen en vervolgens geven we concrete communicatietips. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Belevingswereld van mensen met borderline

Datum: vrijdag 22 november 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een borderline, een persoonlijkheidsstoornis of impulsbeheersingsstoornis. Wat is borderline, persoonlijkheidsstoornissen of impulsstoornissen? Wat betekent het voor de cliënt om een dergelijke stoornis te hebben? Welke problemen kan men tegen komen in het dagelijkse leven? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

 

Omgaan met agressieve cliënten

Datum: vrijdag 29 november 2024 (13:00 – 17:00 uur).

Als curator, bewindvoerder en mentor kom je regelmatig in aanraking met conflicten en oplopende emoties. Er zijn mensen die hun frustraties afreageren op jou als professional. Veel mentoren en bewindvoerders voelen zich overvallen door zoveel onredelijkheid, weten niet goed hoe te reageren en blijven achter met een rotgevoel. In sommige situaties werkt hun goedbedoelde reactie zelfs escalatie in de hand. Lees meer. Aanmelden voor een training: Klik hier 

 

Belevingswereld van mensen met dementie

Datum: vrijdag 13 december 2024 (13:00-17:00 uur).

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met dementie. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een dementie te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Wat zeiden de cursisten over de trainingen?

Voorwaarden Welkomen Trainingen: klik hier

_________________________________________________________________